Hakkımızda

ZEN ENERJİ A.Ş. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11 inci maddesinde, ilgili kişinin veri sorumlusuna başvurarak, aşağıda yazılı haklarını kullanabileceği düzenlenmiştir. Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin (İlgili Kişi) veri sorumlusuna yapacakları başvuru usul ve esasları “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Tebliği” ile düzenlenmiştir. Bu kapsamda aşağıda tablo halinde belirtilen haklarınız ile ilgili taleplerinizi lütfen işaretleyiniz.

Talep Edilen Haklar

Lütfen

İşaretleyiniz

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

 

e) Kanunun 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

 

Yasal mevzuattan doğan haklarınızı kullanmak için, aşağıda belirtilen başvuru yollarından herhangi birini kullanarak başvuru yapabilirsiniz.

Güvenli Elektronik İmza, mobil imza ya da şirketimize bildirdiğiniz ve şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan Elektronik Posta adresini kullanmak suretiyle zen@zenenerji.com.tr adresine e-posta göndererek,

İlgili kişinin Şahsi Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresini kullanarak, şirketimize ait Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine zenenerji@hs03.kep.tr elektronik posta göndererek,

İlgili kişinin işbu formu eksiksiz doldurarak, Akasya AVM, A kule Kat: 25 Daire: 142 Ankara Asfaltı, Çeçen Sokak 34660 Acıbadem, İstanbul, Türkiye adresine yapacağı şahsi başvuru,

Noter vasıtasıyla yapacağı başvurusu veya KVK Kurumunun belirlediği yöntemlerle

 

 

 

 

 

 

 

Aşağıda yazılı formu eksiksiz doldurarak, Veri Sorumlusu olan şirketimize yukarıdaki yöntemlerden herhangi biri ile başvurunuzu iletiniz. 

Ad-Soyadı

 

T.C. Kimlik Numarası

 

Diğer Ülke Vatandaşları için

Pasaport Numarası

 

Tebligata Esas Yerleşim Yeri Adresi

 

İşyeri Adresi

 

Cep Telefonu

 

Telefon Numarası

 

Faks Numarası

 

E-posta Adresi

 

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresi

 

Lütfen Şirketimiz ile olan aşağıda yazılı hukuki ilişkinizi belirtiniz.

(Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)

Müşteri           ☐ Ziyaretçi              İş ortağı           Tedarikçi           Hissedar

Çalışan           Eski Çalışan          Stajyer Öğrenci           ☐Çalışan Adayı    

Diğer …………………...…………………………….

Şirketimiz içerisinde Çalışmış olduğunuz

Birim                                                     : …………………………………

Konu                                                     : …………………………………

Eski Çalışan                                        : ………………………………….

Çalıştığım Yıllar                                 : …………………………………

Diğer                                                    : …………………………………

İş Başvurusu Yaptım                        : …………………………………

Özgeçmiş Paylaştım/Tarih               : …………………………………

Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım      : …………………………………

Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz

.....................................................................................................................................................

 

Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

Adresime gönderilmesini istiyorum.              E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

Elden teslim almak istiyorum.            Kayıtlı E-posta adresime gönderilmesini istiyorum

Şirketimizle olan hukuki ilişkinizi ve varsa şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için bu form düzenlenmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için şirketimiz ek evrak ve açıklama bilgisi talep etme hakkını saklı tutar. Başvuru Formu kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde, şirketimiz söz konusu yanlış bilgi, yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir. Vekâleten teslim alınması halinde, vekaletname aslı veya onaylı sureti, temsil belgesi veya yetki belgesi olması gerekmektedir.

Başvuru Sahibi İlgili Kişinin Beyanı: 

Kişisel Veri/Başvuru Sahibi olarak, başvuru formunda yer alan genel açıklamaları okuduğumu, KVK Kanunu ve başvuru formunda yer alan hak ve yükümlülüklerimi bildiğimi ve bu kapsamda başvuru formunda belirtmiş olduğum tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul ve beyan ederim. İşbu talebime istinaden yasal süre içerisinde tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

İlgili Kişi/Başvuru Sahibinin

Adı Soyadı                          :

Başvuru Tarihi                 :

İmza                                     :